REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA KIERUNEK OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Uruchomiono rekrutację uzupełniającą na kierunek obronność państwa I stopnia.

Kandydaci chcący uczestniczyć w tej rekrutacji, muszą mieć minimalną wartość punktów rankingowych tj. 16 oraz złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji odpowiedni wniosek i przedłożyć wymagane dokumenty (oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, kserokopię dowodu osobistego).

Dodaj komentarz