MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Zarządzanie kryzysowe – Ochrona ludności – Ratownictwo
zakończona!

Szanowni Państwo!
Goście i Uczestnicy!

składamy serdeczne podziękowania za udział w konferencji, która odbyła się w dniach 22-24.06.2022 r. w gościnnych murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.  

Organizatorami konferencji byli:

 • Akademia Pomorska w Słupsku, którą reprezentowała Z-ca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania AP dr Izabela Szkurłat;
 • Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu, na czele z JM. Rektor prof. MUP dr nauk o zdr. Sonią Grychtoł;  
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, którą reprezentował Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania płk dr hab. inż., prof. WAT Szymon Mitkow.

Do grona współorganizatorów zaliczono:  

 • Biuro Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
 • Lviv State University of Life Safety in Lviv
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
 • Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie w Warszawie
 • Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz firmę ROTO-TECH

których reprezentowało liczne grono naukowców i praktyków. Za wsparcie merytoryczne i organizacyjne oraz udział w obradach wszystkim Państwu składamy serdeczne podziękowanie.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

Wojewoda Mazowiecki Konstanty RADZIWIŁŁ, którego reprezentowała Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Paulina Abramczyk;

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej BARTKOWIAK, którego reprezentował Z-ca Dyrektora Biura Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP bryg. dr inż. Sławomir Kukfisz;

Patronatu samorządowego nad konferencją udzielili:

Starosta Oświęcimski –  Andrzej SKRZYPIŃSKI;

Starosta Chojnicki –  Marek Szczepański, którego reprezentował Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Powiatu Chojnickiego  Tomasz Kabat;

Starosta Słupski – Paweł Lisowski.

Gośćmi konferencji byli również:

Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin SIUDZIŃSKI, który objął patronatem wojskowym konferencję;

Dowódca 112 Batalionu Lekkiej Piechoty 11MBOT ppłk. Tomasz Mardaus, odpowiedzialny za specjalny pokaz sprzętu wojskowego będącego w posiadaniu batalionu.

Zaproszenie na konferencję przyjęli również: Vice Prezydent Miasta Oświęcim Krzysztof Kania, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Marcin Głogowski oraz Prezes Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, inż. Wiktor Zajączkowski.

Wśród uczestników konferencji zebrali się przedstawiciele świata nauki, administracji publicznej, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych z następujących instytucji:  

Instytucja Imię i nazwisko
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering
Uniwersytet Techniczny z Ostrawy
doc. ing. Marek Smetana
Lviv State University of Life Safety
(Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia)
prof. dr hab. Vasyl Popovych
dr Jarosław Ilczyszyn
dr Andrii Havrys
prof. Oksana Karabyn
prof. Olha Menshykova
Loik Vasyl Bohdanovych
Synelnikov Oleksandr Dmytrovych
Viktor Kopylov
Oleg Tyndyk
Daria Slobodyanik
Valeriia Balatska
Akademia Pomorska w Słupsku dr Izabela Szkurłat
dr inż. Krzysztof Rogowski
dr Michalina Pietrek
mgr Piotr Świnder
mgr Patryk Toczyński
Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu dr hab. Alina Górniok-Naglik
Dr Katarzyna Kruczek
mgr Jarosław Zwierzyna
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie płk dr hab. inż. Szymon Mitkow
gen. bryg. rez. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek
dr Patrycja Bryczek-Wróbel
dr hab. Aleksandra Skrabacz
dr Justyna Stochaj
studenci: Weronika Góralska, Damian Szafranek, Alicja Kuczyńska, Patrycja Jakubowska
Akademia Krakowska w Krakowie dr hab. Robert Borkowski
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie prof. dr hab. Waldemar Zybrzycki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Żebrowski
dr hab. Przemysław Wywiał
mgr Paulina Rus
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach dr hab. Grzegorz Pietrek
Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska
dr hab. Paweł Turczyński
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie
gen. bryg. rez. dr hab. inż. Tomasz Bąk
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie dr hab. Jerzy Telak
dr hab. Oksana Telak
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy dr Dominik Chmiel
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie dr inż. Jarosław Stelmach
Politechnika Koszalińska w Koszalinie dr Krzysztof Kaczmarek
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie dr Jerzy Trocha
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie dr hab. Weronika Jakubczak
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk Piotr Okrzeja
Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z.o.oOlsztyn ppłk (r) Sławomir Bukacki
Kamil Czaplicki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Paulina Abramczyk
Julita Sało
Aleksandra Głodek
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Stanisław Potoniec
Piotr Jadczak
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Krzysztof Kuczewski
Starostwo Powiatowe w Chojnicach Tomasz Kabat
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie bryg. dr inż. Sławomir Kukfisz,
bryg. mgr inż. Majdak Krzysztof
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. kpt. inż. Mariusz Duma
9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej mgr Marta Olszak
Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe inż. Wiktor Zajączkowski,
mgr Jarosław Zwierzyna
Firma  Roto-Tech Sp. z o.o.  Paweł Malinowski

Uczestnicy konferencji w dniu jej rozpoczęcia złożyli kwiaty pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego oraz wykonali pamiątkowe zdjęcie.

W pierwszym dniu obrad – 22.06.2022 r. odbyły się cztery panele dotyczące problematyki konferencji:

W I panelu pt. Aspekty prawne, organizacyjne i informacyjne zarządzania kryzysowego, którego moderatorem była Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT dr Patrycja Bryczek-Wróbel referaty wygłosili następujący prelegenci:

Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia Funkcja/Instytucja
Andrzej Skrzypiński Wyzwania w organizacji systemu bezpieczeństwa na terenie powiatu oświęcimskiego Starosta Oświęcimski
gen. bryg. rez. prof. dr hab. 
Tadeusz Szczurek
Resort obrony narodowej w systemie zarządzania kryzysowego były Rektor Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie
doc. ing. PhD
Marek Smetana
Crisis Management and Information Technology VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering
prof. doc.
Vasyl Popovych
Functions of the civil protection system of Ukraine during the war  – wystąpienie on-line Head of the Institute of Civil Protection, Lviv State University of Life Safety
dr hab.
Oksana Telak
Ukraińska Szkoła “Materynka” jako edukacyjna forma pomocy humanitarnej dla dzieci i młodzieży uchodźców wojennych war  – wystąpienie on-line Wyższa Szkoła Edukacja
w Sporcie
dr hab.
Aleksandra Skrabacz
Wybrane aspekty funkcjonowania wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego w czasie pandemii COVID-19. Instytutu Bezpieczeństwa
i Obronności, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki
 i Zarządzania WAT
dr
Patrycja Bryczek-Wróbel
Powiatowe zespoły zarządzania kryzysowego jako organy wsparcia dla starostów w okresie pandemicznym Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki
i Zarządzania WAT
dr inż.
Krzysztof Rogowski
Działalność gminnych struktur zarządzania kryzysowego w czasie pandemii Covid-19 – diagnoza i propozycje zmian Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku
dr
Izabela Szkurłat
prof. dr hab.
Andrzej Żebrowski
Rola informacji w zarządzaniu kryzysowym – wybrane aspekty Zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa
 i Zarządzania, Akademia Pomorska w Słupsku;
Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie

W panelu II pt. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, którym moderowała dr Izabela Szkurłat, zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku, wystąpili następujący prelegenci:  

Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia Funkcja/Instytucja
mgr
Paulina Abramczyk
Działania podejmowane przez Wojewodę Mazowieckiego w związku z kryzysem uchodźczym Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
dr hab.
Katarzyna Dojwa-Turczyńska
Stosunek Polaków do imigrantów – wyznania w obszarze zapobiegania  kryzysom migracyjnym Kierownik
Zakładu Socjologii Sfery Publicznej, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
dr hab.
Paweł Turczyński  
Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej: działania polskich władz w kontekście ochrony zewnętrznej granicy UE Kierownik Zakład Polityk Unii Europejskiej, Katedra Studiów Europejskich, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
dr n. o zdr.
Dominik Chmiel
Istota ratownictwa głuszy Dyrektor Instytutu Zdrowia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

dr
Michalina Pietrek
dr hab.
Grzegorz Pietrek

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej państwa. Aspekty organizacyjne i prawne Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, Akademia Pomorska w Słupsku;
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
dr
Krzysztof Kaczmarek
Dezinformacja jako czynnik ryzyka w sytuacjach kryzysowych Politechnika Koszalińska
w Koszalinie
Paweł Malinowski Nowoczesne zastosowania łodzi ratunkowych Roto-Tech Sp. z o.o.

Po przerwie obiadowej odbyły się dwa panele równoległe, dotyczące:

Panel III. Ochrona ludności w czasie pokoju, kryzysu i wojny  – moderator  dr Justyna Stochaj, kierownik Zakładu  Systemów Bezpieczeństwa,  Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia Funkcja/Instytucja
dr hab.
Robert Borkowski;
Adam Macuga
Perspektywy wykorzystywania BSP w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
dr hab.
Przemysław Wywiał
Rola Gwardii Narodowej USA w zakresie ochrony ludności Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie
dr
Justyna Stochaj
Przygotowanie i reagowanie ludności na wypadek ogłoszenia alarmu Instytut Bezpieczeństwa i Obronności,
 Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT
Piotr Okrzeja Rozwój SWD w zarządzaniu kryzysowym  i ratownictwie – dotychczasowe sukcesy oraz obszary wymagające dalszych działań Instytut Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza
Polskiej Akademii Nauk, CBS Okrzeja
mgr
Paulina Rus,
mgr
Marta Olszak
9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej  w systemie bezpieczeństwa lokalnego aglomeracji łódzkiej Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie;
9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

Panel IV. Środowiskowe uwarunkowania ratownictwa – moderator dr n. o zdr. Dominik CHMIEL, dyrektor Instytutu Zdrowia, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia Funkcja/Instytucja
dr hab.
Jerzy Telak
Bezpieczeństwo osób przebywających na polskich obszarach wodnych – współczesne dylematy i wyzwania Prorektor Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w Warszawie
dr inż.
Jarosław Stelmach
Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych i hybrydowych w reżimach stopni alarmowych – wyzwania i trudności Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
dr hab.
Robert Borkowski;
Jerzy Pałosz
Dylematy wokół ustawowych regulacji ratownictwa narciarskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
mgr
Patryk Toczyński
Wykorzystanie psów w działaniach zarządzania kryzysowego Instytut Bezpieczeństwa
i Zarządzania, Akademia Pomorska w Słupsku
lic.
Michał Hebda
Problematyka zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
prof. dr hab.
Waldemar Zubrzycki
Ratownictwo w środowisku taktycznym działań kontrterrorystycznych – wystąpienie on line Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie

Drugi dzień obrad został zaplanowany nad Zalewem Dziećkowice, gdzie odbyły się pokazy ratownictwa wodnego, z udziałem służb ratowniczych WOPR, PSP oraz OSP. Szczegółowa relacja znajduje się w materiale poniżej:

https://www.woprkatowice.pl/post/konferencja-oraz-ćwiczenia-dziećkowice

Organizatorom, szczególnie Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu za świetną organizację pokazu, wielce pouczające treści i pokaz umiejętności praktycznych serdecznie dziękujemy.

Po zakończeniu pobytu nad Zalewem Dziećkowice, we wczesnych godzinach popołudniowych rozpoczęły się pokazy działań z zakresu ratownictwa pożarowego i medycznego. Na dziedzińcu Małopolskiej Uczelni Państwowej akcję ratunkową przeprowadzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze studentami – ratownikami medycznymi MUP. 

Na stanowisku obok, sprzęt wojskowy zaprezentowali żołnierze 112 batalionu lekkiej piechoty 11MBOT stacjonującego w Oświęcimiu. Można było zobaczyć broń strzelecką, samochód terenowy oraz przejechać się na wojskowych quadach.

Kolejnym punktem pokazów była wizyta uczestników konferencji w Instytucie Nauk o Zdrowiu MUP, który specjalizuje się w kształceniu między innymi ratowników medycznych. Dyrektor Instytutu dr n. med. Wiesława Kołodziej zapoznała z programem kształcenia na tym kierunku, a także przedstawiła nowoczesne pomieszczenia i profesjonalny sprzęt na którym przyszli ratownicy medyczni ćwiczą swoje umiejętności praktyczne.  

Wszystkim zaangażowanym w pokazy żołnierzom WOT, funkcjonariuszom PSP oraz pracownikom i studentom-ratownikom MUP serdecznie dziękujemy za trud przygotowania sprzętu oraz pokaz swych umiejętności zawodowych.

Piątek – trzeci dzień konferencji rozpoczęto od wizyty uczestników konferencji w Muzeum Auschwitz, w czasie której w milczeniu i skupieniu zapoznano się z tragedią tego miejsca. 

Po zakończeniu zwiedzania, odbył się panel V: Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem, którego moderatorem był student WAT  Damian SZAFRANEK . W panelu zaplanowano wystąpienia on-line następujących prelegentów:  

Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia Funkcja/Instytucja
Ph.D., Associate Professor
Olha Menshykova
Assessment of the risks of  emergencies on the territorial communities territory Deputy director of Institute of Civil Defence, Lviv State University of Life Safety
dr hab.
Weronika Jakubczak
Protection of civilians in Israel Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
dr Associate Professor
Roman Yakovchuk;
Loik Vasyl Bohdanovych; Synelnikov Oleksandr Dmytrovych; Kovalchuk Victor
Actual problems of providing civil protection measures in the conditions of military emergencies Department of Civil Defense and computer modeling of ecogeophysical processes Lviv State University of Life Safety
dr
Jerzy Trocha
Bezpieczeństwo dworców kolejowych w Polsce Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
candidate of Technical Sciences
Pavlo Bosak
Civil protection on railways Lviv State University of Life Safety
Oleg Tyndyk Civil protection of the population in the area of flooding of mining areas Lviv State University of Life Safety
Viktor Kopylov Chemical pollution of the Styr River as a factor of negative impact on human health Lviv State University of Life Safety
Iryna Kochmar Wpływ odpadów wydobywczych węgla na środowisko w Lwowsko-Wołyńskim zagłębiu węglowym Lviv State University of Life Safety

Niestety, przed rozpoczęciem panelu, organizatorzy otrzymali informację, że ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie, pracownicy Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia zostali wezwani na akcję ratowniczą, stąd też w panelu udział wzięli:
dr hab. Weronika Jakubczak, dr Jerzy Trocha oraz Viktor Kovalchuk, którym serdecznie dziękujemy za przedstawienie swoich wyników badań naukowych.

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonały prof. MUP dr hab. Alina Górniok-Naglik oraz prof. WAT dr hab. Aleksandra Skrabacz, które podziękowały wszystkim uczestnikom konferencji za aktywny udział, moderatorom za profesjonalne poprowadzenie wystąpień i dyskusję, a panelistom za wygłoszenie ciekawych i zróżnicowanych tematycznie referatów, które znacząco przyczyniły się do pogłębienia i rozszerzenia stanu wiedzy uczestników.

Szanowni Państwo,

wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział. Państwa obecność przyczyniła się do wysokiej jakości naszego przedsięwzięcia oraz dostarczyła organizatorom nowych doświadczeń i inspiracji do kolejnej aktywności naukowej.

Mając na uwadze potrzebę prowadzenia dalszych badań nad problematyką bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i ratownictwa oraz dyskusji nad powyższą problematyką, a także popularyzowania wyników badań, uczestnicy konferencji uznali potrzebę jej kontynowania. Stąd też miło nam poinformować, że

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – OCHRONA LUDNOŚCI – RATOWNICTWO
odbędzie się w czerwcu 2023 r. w Bydgoszczy,

a jej organizatorami będą:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do współpracy merytorycznej i organizacyjnej oraz aktywnego udziału. Do zobaczenia w Bydgoszczy w czerwcu 2023 r.!

W imieniu komitetu naukowego:
dr hab. Aleksandra Skrabacz
W imieniu komitetu organizacyjnego:
Weronika Góralska