CELE STUDIÓW
Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Informacji w organach administracji publicznej, instytucjach, spółkach i nie tylko.
Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Realizacja przedstawionych obszarów wymaga przygotowania i wykształcenia profesjonalnej kadry, która prawidłowo będzie pojmować wagę i problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ochrony informacji w czasie pokoju, kryzysu czy wojny w oparciu o najlepsze praktyki zawodowe.


ADRESACI STUDIÓW
Studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Informacji są skierowane:

 • do osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Informacji w tym Inspektora Danych Osobowych oraz dla osób aktualnie pełniących funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w tym pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni,
 • do osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości zgodnie z wymaganiami normatywnymi
 • do osób planujących w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych,
 • do pracodawców i pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
 • do pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych oraz
  cyberprzestępczości
 • do absolwentów szkół wyższych oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

ORGANIZATORZY
Studia są organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) przy współpracy Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ), Grupy PKP, Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (IIA)oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW).
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów oraz doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych, praktyków w zakresie ochrony informacji z grupy PKP, jak również ekspertów IIA, PIKW oraz Ekspertów i menadżerów specjalizujących się zawodowo ochroną informacji, ochroną danych osobowych oraz ochroną informacji zgodnie z wymaganiami ustawowymi.


PROGRAM STUDIÓW
Program studiów jest dostosowany do wymagań jakie są stawiane osobom, które zamierzają wykonywać pracę jako Inspektor danych osobowych, Menadżer ds. Ochrony Informacji Koordynator pionu Ochrony Informacji bądź osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i zdobywaniem umiejętności praktycznych związanych z realizacją zadań w tym kierunku.
W trakcie studiów zostaną zrealizowane elementy Zarządzanie Organizacją – Inspektor Ochrony Danych, Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Ochrona Informacji Niejawnych, Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Wywiadownia Gospodarcza oraz Biały Wywiad, a także wybrane zagadnienia związane z zapewnienia ciągłości działania.


ZAKRES TEMATYCZNY
Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 1. Zarządzanie organizacją i podstawowe menadżerskie umiejętności interpersonalne – wybrane zagadnienia
 2. Podstawy prawne ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Polityka bezpieczeństwa jednostki gospodarczej
 3. Ochrona danych osobowych i Ochrona informacji niejawnych.
 4. Rola i zadania pełnomocnika
 5. Organizacja i zasady pracy kancelarii jawnej i niejawnej. Obieg dokumentów i podstawy archiwizowania
 6. System zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISO/IEC 27001:2017 – wybrane zagadnienia
 7. Zarządzanie ryzykiem zgodnie z normą EC 31000:2016
 8. Auditowanie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa-warsztaty
 9. Działalność gospodarcza i „Biały Wywiad” w zakresie usług detektywistycznych
 10. Auditowanie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i teleinformatycznych
 11. Zarządzanie procesem. Wewnętrzny system kontroli ochrony informacji
 12. Analiza śledcza i podstawy systemu antykorupcyjnego – wybrane zagadnienia. Oszustwa i ochrona informacji – wybrane zagadnienia
 13. Organizacja bezpieczeństwa i zapewnieniem ciągłości funkcjonowania organizacji- warsztaty
 14. Zintegrowane systemy zarządzania ochroną informacji- warsztaty

EFEKTY, ZDOBYTE UMIJĘTNOŚCI
» Absolwenci studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Informacji” po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym otrzymują:
» Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
» Certyfikat potwierdzający niezbędną wiedzę i kompetencje na stanowisku Inspektora Ochrony Danych (IOD) – obecnie ABI.
» Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Koordynatora Ochrony Informacji
» Certyfikat Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz Auditora Wewnętrznego ISO/IEC 27001:2017
» Możliwość ubiegania się o pracę na stanowiskach menadżerskich w grupie PKP S.A
» Wsparcie merytoryczne w przygotowaniu do egzaminów branżowych oraz państwowych w zakresie objętym programem studiów.


TERMINY
Studia podyplomowe są realizowane w terminie od:10 kwietnia 2021 do 26 lutego 2022 (9 miesięcy)

TRYB ZAJĘĆ
Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (w formule sobota-niedziela), w łącznym wymiarze 241 godzin lekcyjnych.

POCZĄTEK ZAJĘĆ
I edycja studiów rozpoczyna się z dniem 10 kwietnia 2021 roku, o godzinie 8:00!

TERMINY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Do dnia 06.04.2021 roku.

WYMAGANIA WSTĘPNE
Kandydaci na studia podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister).


NIEZBĘDNE DOKUMENTY
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na przedmiotowe studia składa bezpośrednio w sekretariacie Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (bud. 135 pok. 2.02, w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa – z dopiskiem „Inspektor Ochrony Informacji” następujące dokumenty:

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje przejście procesu rekrutacji oraz kolejność złożenia dokumentów.


CENA
Cena za 1 semestr studiów wynosi 1700 PLN
(na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania umożliwia rozłożenie czesnego za studia na raty).

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów uzyskać można u Kierownika Studiów Podyplomowych: dr. Mieczysława MAGIERSKIEGO (tel. 261-839-949 lub +48 506-119-707, e-mail: mieczyslaw.magierski@wat.edu.pl).


ADRES DO KORESPONDENCJI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI
Z dopiskiem„Inspektor Ochrony Informacji”
gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Konto bankowe

Numer konta:
60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI, subkonto 700-1500-40-010­­