„LEGIA AKADEMICKA” – MODUŁ OFICERSKI REKRUTACJA !!!

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 uruchomiony zostanie moduł oficerski w ramach programu ochotniczego przeszkolenia studentów „Legia Akademicka”. Szkolenie odbywać się będzie w Akademii Wojsko Lądowych we Wrocławiu.

W celu przystąpienia do programu należy wypełnić poniższe dokumenty, tj.:

Oprócz powyższych trzech dokumentów należy przesłać:

  • kopię dokumentu potwierdzającego studiowanie na danej uczelni,
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia podoficera,
  • kopie innych dokumentów, kwalifikacji, kursów, dyplomów, które pozwolą  komisji kwalifikacyjnej dokonać oceny i przeprowadzić kwalifikację studentów do przedmiotowego szkolenia.

Uzupełnione dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Biuro ds. Programu “Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
ul. Dymińska 13
00-909 Warszawa


LEGIA AKADEMICKA – 4 EDYCJA

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych?
Zacznij pracę nad sobą już teraz!
Legia Akademicka – podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności! Podejmij wyzwanie!

Rekrutacja do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” realizowanego w roku akademickim 2020/2021 w Wojskowej Akademii Technicznej (moduł podstawowy i podoficerski) trwa do 22.01.2021r.

Aby wziąć udział w „Legii Akademickiej” w WAT należy pobrać FORMULARZ, który po wypełnieniu należy wraz z zaświadczeniem o byciu studentem złożyć w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

W związku z obecną sytuacją rekomendowanym sposobem dostarczenia dokumentów jest przesłanie ich pocztą:

Paulina Wiśniewska
Dziekanat
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (bud. 135)
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
z dopiskiem „Legia Akademicka”

Istnieje możliwość osobistego złożenia dokumentów:
Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
p. mgr Paulina Wiśniewska, pok. 0.06
(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem  261-837-591)

Program Legii Akademickiej składa się z 2 etapów:

  1. zajęć teoretycznych realizowanych na terenie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
  2. praktycznej, w wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Koordynator programu Legia Akademicka w WAT:
kpt. dr inż. Małgorzata GRZELAK (e-mail: malgorzata.grzelak@wat.edu.pl, tel.: 261 839 225)

Więcej informacji o Legii Akademickiej


MODUŁ OFICERSKI W LEGII AKADEMICKIEJ

Rusza IV edycja program „Legia Akademicka”, na której uruchomiony zostanie pilotażowo po raz pierwszy oficerski moduł kształcenia. Chętne 50 osób będą kształcić się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

To już czwarta edycja tego programu. Dotychczas kształcenie odbywało się w module podstawowym i podoficerskim. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej program rozszerzono o szkolenie przyszłych oficerów.

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 3 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Po zdaniu egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra. Na przekazanie dokumentacji będzie miał około 2-3 miesiące.

Do zajęć w tym module mogą przystąpić wyłącznie ci chętni, którzy ukończyli moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie kierunkowe, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 uczestników programu. Być może uda się to osiągnąć już od 2021 roku.

Aby zgłosić chęć odbycia szkolenia wystarczy złożyć właściwy wniosek na uczelni, która uczestniczy w programie, co pozwoli uczelniom określić ilość chętnych do poszczególnych modułów. Więcej informacji o Legii Akademickiej: https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/.

Legia Akademicka jest skierowana do studentów, którzy kończą uczelnie z tytułem magistra.