ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • Udostępnianie, pozyskiwanie i przetwarzanie zasobów informacyjnych.
 • Kształtowanie bezpieczeństwa współczesnych organizacji i wykorzystanie potencjału technologii teleinformatycznych w warunkach rozwoju ryzyka cyfrowego.
 • Komunikowanie się w warunkach kształtowania się i ewolucji struktur sieciowych/wirtualnych oraz gospodarki cyfrowej z wykorzystaniem nowych technologii teleinformatycznych.
 • Rola i znaczenie kapitału ludzkiego oraz wiedzy w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji w warunkach cyfryzacji gospodarki.
 • Analiza otoczenia współczesnych organizacji w aspekcie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem.
 • Kształtowanie nowych modeli biznesowych w warunkach cyfryzacji gospodarki i współdzielenia zasobów.
 • Marketingowe i finansowe aspekty zarządzania organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki i współdzielenia zasobów.
 • Marketing cyfrowy we współczesnych organizacjach – zaufanie a bezpieczeństwo.
 • Zarządzanie kosztami jako podstawa zapewniania bezpieczeństwa współczesnym organizacjom.
 • Znaczenie rozwiązań informatycznych w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania – lean management.
 • Efektywność ekonomiczna wydatków organizacji (publicznych lub komercyjnych) w perspektywie mikro i/lub makroekonomiczne.
 • Wykorzystanie ICT w warunkach tzw. nowej normalności kreowanej przez pandemię COVID-19.

Przyjmowane będą również teksty wykraczające poza zakres ww. zagadnień, ale nawiązujące do tematu przewodniego konferencji.