SZKOLENIE BHP

W związku z faktem, iż część studentów rozpoczynających studia II stopnia w semestrze letnim 2020/2021 dotychczas nie przeszła szkolenia z zakresu BHP podjęto decyzję o ponownym otwarciu platformy szkoleniowej.
Informujemy, iż możliwość podejścia do w/w egzaminu będzie od 22.03.2021 r. do 28.03.2021 r.

INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI


CELE STUDIÓW
Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Informacji w organach administracji publicznej, instytucjach, spółkach i nie tylko.
Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Realizacja przedstawionych obszarów wymaga przygotowania i wykształcenia profesjonalnej kadry, która prawidłowo będzie pojmować wagę i problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ochrony informacji w czasie pokoju, kryzysu czy wojny w oparciu o najlepsze praktyki zawodowe.

Kontynuuj czytanie

PRAKTYKI

LOGISTYKA – PRAKTYKI

Studenci kierunku Logistyka, II stopnia, III semestru zainteresowani odbyciem kwietniowej praktyki w KBT play (8 miejsc), EMKA (1 miejsce) oraz Elhurt (2 miejsca) proszeni są o przesłanie maila na adres rafal.chojecki@wat.edu.pl do dnia 19.03.2021r.

KBT play używa najnowszej, na ten moment wersji SAP S/4HANA Cloud.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia praktyk zdalnie na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, chętni proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy rafal.chojecki@wat.edu.pl do dnia 19.03.2021r.


OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – PRAKTYKI

Studenci kierunku Obronność Państwa, II stopnia, IV semestr zainteresowani odbyciem kwietniowej praktyki w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Mokotów (3 miejsca) oraz Wojskowej Komendzie Uzupełnień Śródmieście (3 miejsca) proszeni są o przesłanie maila na adres rafal.chojecki@wat.edu.pl do dnia 19.03.2021r.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia praktyk zdalnie na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, chętni proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy rafal.chojecki@wat.edu.pl do dnia 19.03.2021r.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI

Informacje są najcenniejszym zasobem często przewyższającym wartość środków produkcji. Ten kto posiada właściwe informacje i potrafi je efektywnie wykorzystać, najczęściej wyprzedza konkurencję. Z punktu widzenia regulacji prawnych konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, danych stanowiących np. tajemnicę lekarską, adwokacką, przedsiębiorstwa czy też informacji, których nieuprawnione ujawnienie mogło spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa.

Kontynuuj czytanie »

OBNIŻENIE WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Na mocy Decyzji Rektora WAT nr 61/RKR/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie obniżenia wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 obniża się o 25% wysokość następujących opłat pobieranych od studentów:

1. za semestr studiów na studiach niestacjonarnych;
2. powtarzanie semestru studiów;
3. za powtarzanie przedmiotu.

Opłaty, o których mowa, wniesione w dotychczas obowiązującej wysokości, będą zwracane albo zaliczane na poczet przyszłych lub należnych niewniesionych innych opłat.

Wniosek skierowany do Rektora WAT z prośbą o zwrot nadpłaty za semestr letni 2020/2021 można składać w Dziekanacie WLO bądź przesłać zeskanowany i podpisany na adres: magdalena.kawinska@wat.edu.pl.

We wniosku należy podać konto, na które zostanie zwrócona nadpłata.