OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP

W dniu 14.06.2021 r. na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania rozpoczął się kurs doskonalący w formie stacjonarnej o nazwie “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”. Zajęcia odbywają się z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.
Kurs jest przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłanie i analizę informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 14.06.2021 do 25.06.2021 r. W kursie uczestniczy 20 słuchaczy resortu obrony narodowej.

Odpowiedzialny za kurs – ppłk dr Bartosz Kozicki

OTWARCIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO DIGICODE

W dniu 31.05.2021r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów – otwarcie projektu – Digital Competences for Improving Security and Defence Education (DIGICODE). Organizatorem spotkania byli przedstawiciele Instytutu Logistyki, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, którzy z ramienia WAT, będącego Liderem projektu, odpowiadają za jego prawidłową realizację.
Projekt DIGICODE jest odpowiedzią na wytyczne Unii Europejskiej „Framework for the Digital Competence of Educators”, które wskazują na potrzebę przyspieszenia rozwoju  edukacji cyfrowej. Potrzeba ta stała się jeszcze bardziej widoczna w sytuacji spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19, w jakiej znaleźli się studenci i nauczyciele akademiccy, dlatego też główne cele projektu DIGICODE tak doskonale wpisują się w bieżące wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym.

Kontynuuj czytanie

BADANIE EFEKTYWNOŚCI RÓŻNYCH RODZAJÓW REKLAM UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE

Szanowni Studenci!

Zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie i rozpropagowanie wśród Waszych kolegów i koleżanek z WAT i innych polskich uczelni krótkiej ankiety dotyczącej efektywności różnych rodzajów reklam uczelni wyższych w Polsce. Jej wyniki umożliwią nam zaplanowanie efektywnej promocji naszego Wydziału i jego kierunków studiów w przyszłości.

Serdecznie dziękujemy!

Link do formularza: Kliknij tutaj!

INFORAMCJA DLA STUDENTEK WYDZIAŁU – “NOWE TECHNOLOGIE DLA DZIEWCZYN”

Informujemy o możliwości aplikowania o stypendia w ramach siódmej edycji programu “Nowe technologie dla dziewczyn“, prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę Intel. Mamy do rozdysponowania dwadzieścia pięć stypendiów na rok akademicki 2021/2022, każde w wysokości 12.000 zł brutto. Jest to pierwszy i jedyny w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce. Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki -doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto). Zaprosimy je również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Aplikować można do 30 czerwca br.
Więcej informacji: www.stypendiadladziewczyn.pl

SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

W dniu 1. czerwca 2021 roku (na platformie MS Teams) odbyło się seminarium naukowe pt. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH W WARUNKACH CYFRYZACJI GOSPODARKI. Seminarium było częścią realizacji grantu badawczego (UGB 864/2021) i zostało przygotowane przez Zakład Systemów Zarządzania przy współpracy Zakładu Prawa i Ekonomii.
Seminarium uroczyście otworzyli Panowie Profesorowie Piotr Zaskórski i Wiesław Gonciarski z Instytutu Organizacji i Zarządzania.

Kontynuuj czytanie

UKAZANIE SIĘ PUBLIKACJI, PT. „FORMACJE POLICYJNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM I OCHRONIE LUDNOŚCI”

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności, wyd. WAT, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7938-301-6.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz jest zgodna z listą MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Każda katastrofa, stan zagrożenia powodują załamanie funkcjonowania administracji i infrastruktury państwa. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz formacji policyjnych jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska. Wiąże się to z koniecznością zorganizowania spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny czy konflikt zbrojny.

Kontynuuj czytanie