REGULAMIN PIKNIKU
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
odbywającego się w dniu 11 czerwca 2024 r.

Rozdział I

 1. Niniejszy regulamin jest wydany przez organizatora pikniku Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, zwanego dalej „Organizatorem”. Piknik odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. na terenie Strzelnicy Pistoletowej WAT przy ul. Galileusza.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Pikniku będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzany jest Piknik.
 3. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Pikniku obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Pikniku poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzony jest Piknik, w tym także urządzeń znajdujących się na nim.
 5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • „Służby Porządkowe” oznacza pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Pikniku, powołanych w drodze oddzielnej umowy
 • „Teren Pikniku” oznacza wyznaczony teren, na Strzelnicy Pistoletowej położony przy ul. Galileusza, na którym przeprowadzany jest Piknik.
 • „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Pikniku.

Rozdział II

 1. Wstęp na Teren Pikniku jest wolny i przysługuje wszystkim osobom będących studentami, doktorantami i pracownikami Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT lub zaproszonymi gośćmi wskazanymi przez organizatora.
 2. Identyfikacja uczestnika odbywa się poprzez okazanie legitymacji studenckiej, przepustki osobowej oraz dokumentu tożsamości uczestnika ze zdjęciem.
 3. Uczestnicy Pikniku muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom „służb porządkowych” oraz Organizatorowi.
 4. Uczestnicy Pikniku są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Pikniku:
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych,
 • napojów w opakowaniach metalowych i szklanych,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania na Teren Pikniku zwierząt – wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne z przeszkolonym psem przewodnikiem, na smyczy i w obroży, rowerów, skuterów, motorów, quadów, a także prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Pikniku.
 2. Organizator Pikniku może odmówić wstępu na Piknik oraz przebywania na nim osobom:
 • znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje psychotropowe.
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Pikniku.
 1. Kto wnosi lub posiada na Teren Pikniku broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały’ pożarowo niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności.
 2. Sprawy sporne rozwiązywane są w porozumieniu z Organizatorem.

Rozdział III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Pikniku oraz porządek podczas jego trwania, poprzez m.in.:
 • służby porządkowe wyróżniające się elementami ubioru,
 • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 • zabezpieczenie ppoż.
 1. Organizator w zakresie określonym przepisami prawa jest uprawniony do utrwalania Pikniku, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Organizator może utrwalać również przebieg Pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Pikniku i imprez w obecnym roku i przyszłych latach na potrzeby Organizatora.
 3. Wizerunek osób przebywających na Terenie Pikniku może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 4. Organizator zapewnia Służby Porządkowe, które są przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej
 5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Pikniku z uzasadnionych powodów, np. siły wyższej, itp.
 6. Na terenie Pikniku zabrania się prowadzenia wszelkiego rodzaju kwest i zbiórek publicznych.

Rozdział IV

Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami do:

 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Pikniku, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Pikniku,
 • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych przepisach prawa,
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Rozdział V

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej https://wlo.wat.edu.pl/ oraz przy wejściu na teren pikniku w dniu wydarzenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.