PODRÓŻ STUDYJNA KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ

W dniu 26 listopada 2018 r. przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Wojskowej (KNLW) podchorążowie II i III roku studiów Wydziału Logistyki wraz z opiekunem kpt. dr inż. Arkadiuszem Jóźwiakiem odbyli podróż studyjną do 2. Regionalnej Bazy Logistycznej (2 RBLog) w  Warszawie. W wizycie uczestniczyło 23 podchorążych. Celem wyjazdu było zapoznanie ze strukturą, zadaniami i wewnętrzną organizacją 2 RBLog.

Po przybyciu na miejsce podchorążowie zostali przywitani przez szefa sekcji S3 mjr. Tomasza Kwiatkowskiego, który przedstawił strukturę organizacyjną 2 RBlog i podległych składów materiałowych. Zapoznał słuchaczy z historią jednostki, zadaniami w czasie „P” jak również w czasie osiągania gotowości mobilizacyjnej, podziałem obowiązków i zasadami współpracy pomiędzy Regionalnymi Bazami Logistyczny i Wojskowymi Oddziałami Gospodarczymi. Następnie podchorążowie zostali zapoznani z lokalną infrastrukturą 2 RBLog.

Na zakończenie wizyty podchorążowie st. kpr. pchor. Magdalena Małyszek i st. kpr. pchor. Ryszard Radzimiński podziękowali panu mjr Kwiatkowskiemu za zapoznanie studentów z 2 RBLog, wyczerpujące odpowiedzi i poświęcony czas.

Wyjazd przyczynił się do  pogłębiania wiedzy na temat logistyki wojskowej, pozwolił na poznanie praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy podczas studiów i nakreślił jedną z możliwości objęcia przyszłych stanowisk służbowych dla podchorążych.

Tekst:
st. kpr. pchor. Ryszard RADZIMIŃSKI
st. szer. pchor. Karolina KARWASZ

Zdjęcia:
kpt. dr inż. Arkadiusz JÓŹWIAK

KURS “NATO USE OF CIVIL STANDARDS”

W dniach 7-9 maja 2018 r. w NATO Martine Interdiction Operational Training Centre (NMIOTC) w Grecji odbyła się pierwsza edycja kursu ,,NATO use of Civil Standards”. Współorganizatorem tego wydarzenia było Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) reprezentowane przez pana dyrektora płk Pawła Swekleja i szefa oddziału normalizacji pana płk Piotra Ubysza i Wojskowa Akademia Techniczna.

W Wydziale Logistyki (WLO) od 2004 r. nieprzerwalnie prowadzony jest międzynarodowy kurs ,,Standardization within NATO”, który jest kursem podstawowym z obszaru standaryzacji. Dlatego też, dziekana Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow i por. dr inż. Arkadiusz Jóźwiak (prowadzący kurs z ramienia WLO) uczestniczyli w inauguracji tego wydarzenia. Grecki kurs stanowi moduł uzupełniający do kursu prowadzonego w WLO.

Przedsięwzięcie to jest kolejnym krokiem w zacieśnianiu współpracy Polsko-Greckiej. Następne spotkanie robocze w tym obszarze zaplanowano na 5-6 czerwca 2018 r. w Wydziale Logistyki WAT.​

WYKŁAD PŁK PROF. HARALD GELL’A

W dniu 8 marca  br. – Sala Senatu – godziny 3-4 lekcyjna (9.50 – 11.35) odbędzie się wykład w języku angielskim płk prof. Harald Gell’a przewodniczącego Grupy ds. Implementacji Inicjatywy Wymiany Studentów Wojskowych.

Temat: “Idea of Students Exchange in Frame of Erasmus+ and Military Erasmus – Possibilities and Benefits

Wykład będzie dedykowany głównie dla studentów wojskowych. Osoby chętne (studenci wojskowi I i II roku studiów) do udziału w wykładzie proszeni są o zgłaszanie się do 1.03.2018 r. do por. dr inż. Arkadiusza Jóźwiaka w celu rezerwacji miejsca.

XXI KONFERENCJA “ZASTOSOWANIE STATYSTYKI I DATA MINING W BADANIACH NAUKOWYCH”

W dniu 30 listopada odbyła się XXI konferencja ,,Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych” organizowana przez StatSoft Polska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Zgodnie z wieloletnią tradycją konferencja była poświęcona teoretycznym i praktycznym aspektom planowania badań empirycznych oraz zastosowaniom metod analizy danych w badaniach naukowych.
O przygotowanie i wygłoszenie wykładów poproszono osoby ze środowiska akademickiego zajmujące się zarówno teoretycznymi podstawami metod ilościowych jak i stosujący je z powodzeniem w praktyce badawczej.
W konferencji wzięli udział: por. mgr inż. Arkadiusz Jóźwiak i sierż. pchor. mgr inż. Łukasz Guciewski.

XXVIII EDYCJA KURSU “STANDARDIZATION WITHIN NATO”

25 września w Wydziale Logistyki rozpoczęła się XXVIII edycja Międzynarodowego Kursu „Standardization within NATO”. Kurs został otwarty przez dziekana WLO płk dr hab. Szymona MITKOWA, w obecności zastępcy dyrektora NATO-wskiego Biura Standaryzacyjnego (NATO Standardization Office) Dieter’a Schmaglowskiego, kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej WAT płk. Mariusza Gontarczyka, zastępcy dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Pana Ryszarda Grabca. W organizację kursu włączeni są pracownicy Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki a zajęcia na kursie oprócz zaproszonych gości z NATO, poszczególnych krajów oraz WCNJiK prowadzą nauczyciele akademiccy Instytutu Logistyki WLO por. mgr inż. Arkadiusz JÓŹWIAK.
Kurs prowadzony jest nieprzerwanie od 2004, a w 2012 otrzymał akredytację ACT (Allied Command Transformation). W ciągu dwunastu lat przeszkolono ok. 450 specjalistów z 39 państw, w tym z 12 państw partnerskich NATO.