OGŁOSZENIE WYBORCZE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

Na podstawie Uchwały Międzywydziałowej Komisji Wyborczej nr 2/MKW/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie terminarza czynności wyborczych ustala się następujący termin spotkania wyborczego w wyborach na członka Senatu dla obwodu wyborczego nr 1
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2020–2024:

Zebranie wyborcze dla obwodu wyborczego nr 1 odbędzie się w Sali kinowej Klubu WAT: 

 • Termin 1. zebrania 30 czerwca 2020 r. godz. 10.00
 • Termin 2. zebrania 30 czerwca 2020 r. godz. 10.30

Termin 1. jest terminem podstawowym.
Termin 2. został wskazany, i będzie obowiązywał, gdy w terminie 1. zebrania nie dojdzie do skutecznego wyboru zgodnego z postanowieniami Regulaminu wyborczego WAT.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
https://www.wat.edu.pl/wybory-do-senatu-wat/

KOMUNIKAT WYBORCZY NR 3 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA (WKW WLO) Z DNIA 15.06.2020 r

Na podstawie Uchwały WKW WLO nr 5 z 12.06.2020 r., w sprawie przeprowadzenia weryfikacji list kandydatów zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu wyborczego WAT, WKW WLO informuję o ustaleniu następujących list kandydatów w wyborach na członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2020–2024:

W grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub będących profesorami WAT:

 • dr hab. Jacek BIL, prof. WAT
 • prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK
 • płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT
 • dr hab. Jerzy STAŃCZYK, prof. WAT
 • płk dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT
 • prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • dr Paweł KAWALERSKI
 • dr Katarzyna ŚWIERSZCZ
 • dr Wiesława ZAŁOGA

W grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub będących profesorami WAT do obsadzenia są 4 mandaty w Senacie WAT, natomiast w grupie pozostałych nauczycieli akademickich – 1. Zgodnie z § 6 ust. 9 Regulaminu wyborczego WAT warunkiem koniecznym wyboru jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy ważnych głosów.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Adam OSTANEK, prof. WAT

KOMUNIKAT WYBORCZY NR 2 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA (WKW WLO) Z DNIA 12.06.2020 r.

Na podstawie Uchwały WKW WLO nr 4 z 5.06.2020 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych ustala się następujące terminy spotkań wyborczych w wyborach na członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2020–2024:

Zebranie wyborcze dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub będących profesorami WAT:

22.06.2020, godz. 11.00, Aula, budynek 135

Zebranie wyborcze dla pozostałych nauczycieli akademickich:

23.06.2020, godz. 11.00 (w następującej kolejności nazwisk)

 • Aula, budynek 135: od A do N
 • s. 0.24, budynek 135: od O do S
 • s. 5.17, budynek 135: od Ś do T
 • s. 3.16, budynek 135: od U do Z

Ewentualne wybory uzupełniające, jak również drugie spotkania wyborcze w przypadku nieobsadzenia mandatów, odbędą się dla każdych grup wybor-ców tego samego dnia co wybory zasadnicze, po przerwie niezbędnej na przeliczenie oddanych głosów i ogłoszenie wyników.

W związku z sytuacją epidemiologiczną WKW WLO ogłasza:

 1. Przed wejściem do sali każda osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk i założenia rękawiczek jednorazowych.
 2. W sali należy bezwzględne przestrzegać bezpiecznych odstępów od innych osób.
 3. Każdy wyborca zobowiązany jest przyjść na zebranie wyborcze z własnym długopisem.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Adam OSTANEK, prof. WAT

KOMUNIKAT WYBORCZY NR 1 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA (WKW WLO) Z DNIA 05.06.2020 r.

WKW WLO ogłasza wybory na członków Senatu
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
na kadencję 2020–2024 z grona:

 1. nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy profesora lub będących profesorami WAT;
 2. pozostałych nauczycieli akademickich.

W związku z powyższym WKW WLO prosi o zgłaszanie kandydatów na członka Senatu WAT do sekretarza WKW WLO Magdaleny Kawińskiej (bud. 135, pok. 0.17) w terminie 08.06.2020 r. – 12.06.2020 r. w godzinach 8.00 – 13.00.

Wzór zgłoszenia kandydata na członka Senatu WAT dla obu grup nauczycieli akademickich dostępny jest do pobrania poniżej:

Zgłoszenie kandydata – grupa pozostałych

Zgłoszenie kandydata – grupa profesorów

Informujemy także, że zgodnie z Regulaminem wyborczym WAT z 30.04.2020 r.:

 • 6, ust. 1, pkt. 6 – prawo do wzięcia udziału w wyborach przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii jako podstawowym miejscu pracy.
 • 6, ust. 1, pkt. 7 – kandydatem na członka Senatu WAT może być wyłącznie osoba zatrudniona w Akademii jako podstawowym miejscu pracy oraz w pełnym wymiarze czasu pracy, spełniająca wymagania określone w art. 20, ust. 1, pkt .1 – 5 i 7, ust. 4 oraz art 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
 • 6, ust. 1, pkt. 8 – Każdy wyborca, o którym mowa w § 6, ust. 1, pkt. 6 ma prawo do zgłaszania kandydatów.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Adam OSTANEK, prof. WAT