SZKOLENIE BHP

W związku z faktem, iż część studentów rozpoczynających studia II stopnia w semestrze letnim 2020/2021 dotychczas nie przeszła szkolenia z zakresu BHP podjęto decyzję o ponownym otwarciu platformy szkoleniowej.
Informujemy, iż możliwość podejścia do w/w egzaminu będzie od 22.03.2021 r. do 28.03.2021 r.

INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI


CELE STUDIÓW
Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Informacji w organach administracji publicznej, instytucjach, spółkach i nie tylko.
Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Realizacja przedstawionych obszarów wymaga przygotowania i wykształcenia profesjonalnej kadry, która prawidłowo będzie pojmować wagę i problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ochrony informacji w czasie pokoju, kryzysu czy wojny w oparciu o najlepsze praktyki zawodowe.

Kontynuuj czytanie

MIĘDZYNARODOWA DOKTORANCKO-STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „THE CONTEMPORARY DIMENSION OF CRISIS MANAGEMENT IN THE WORLD OF INFORMATION THREATS” 14 KWIETNIA 2021 r.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we współpracy z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie i Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, serdecznie zaprasza na Międzynarodową Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową pt. „The contemporary dimension of crisis management in the world of information threats”, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 roku w trybie zdalnym (online).

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze zarządzania kryzysowego w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na temat szacowania ryzyka oraz diagnozowania zagrożeń zachodzących w środowisku zagrożeń hybrydalnych z uwzględnieniem wymiaru zarządzania kryzysowego. Pozwoli to zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie uwzględniającą także środowisko eksperckie i młodych naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki zarządzania kryzysowego oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki in extenso. Kontynuuj czytanie

PRAKTYKI

LOGISTYKA – PRAKTYKI

Studenci kierunku Logistyka, II stopnia, III semestru zainteresowani odbyciem kwietniowej praktyki w KBT play (8 miejsc), EMKA (1 miejsce) oraz Elhurt (2 miejsca) proszeni są o przesłanie maila na adres rafal.chojecki@wat.edu.pl do dnia 19.03.2021r.

KBT play używa najnowszej, na ten moment wersji SAP S/4HANA Cloud.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia praktyk zdalnie na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, chętni proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy rafal.chojecki@wat.edu.pl do dnia 19.03.2021r.


OBRONNOŚĆ PAŃSTWA – PRAKTYKI

Studenci kierunku Obronność Państwa, II stopnia, IV semestr zainteresowani odbyciem kwietniowej praktyki w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Mokotów (3 miejsca) oraz Wojskowej Komendzie Uzupełnień Śródmieście (3 miejsca) proszeni są o przesłanie maila na adres rafal.chojecki@wat.edu.pl do dnia 19.03.2021r.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia praktyk zdalnie na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, chętni proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy rafal.chojecki@wat.edu.pl do dnia 19.03.2021r.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI

Informacje są najcenniejszym zasobem często przewyższającym wartość środków produkcji. Ten kto posiada właściwe informacje i potrafi je efektywnie wykorzystać, najczęściej wyprzedza konkurencję. Z punktu widzenia regulacji prawnych konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, danych stanowiących np. tajemnicę lekarską, adwokacką, przedsiębiorstwa czy też informacji, których nieuprawnione ujawnienie mogło spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa.

Kontynuuj czytanie »