REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne I stopnia, na kierunki logistyka (o profilu praktycznym) i obronność państwa (o profilu praktycznym) do wypełnienia limitu miejsc. Rekrutacja prowadzona będzie nie dłużej niż do 20 września.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie
(magister, inżynier, licencjat w zakresie dowolnej dyscypliny)
zainteresowane podwyższeniem swych kwalifikacji i umiejętności zawodowych na trwające 2 semestry Studia Podyplomowe
pod nazwą „
Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publiczne”
– realizowane od 1 października 2018 r. –
w Wydziale Logistyki WAT w Warszawie

 

Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia,
kontakt ze specjalistami-praktykami,
przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne

 

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny.

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom, które ubiegają się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz  audytu wewnętrznego oraz do osób, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego, a także dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych posiądzie wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki audytora, a także podstaw prawa handlowego, prawa administracyjnego i rachunkowości.

Absolwenci otrzymują Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej), prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW, a także bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

Cena za semestr 1850 zł.

 

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 20 września 2018 r.

  • osobiście: w sekretariacie Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki, bud. 135, pok. nr 2.02;
  • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, 00-908
    Warszawa 49, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 – z dopiskiem: „Studia podyplomowe: „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publiczne” (decyduje data otrzymania dokumentów).

 

REKRUTACJA DO PROGRAMÓW MOST I MOSTECH

REKRUTACJA DO PROGRAMÓW MOST i MOSTECH
SEMESTR ZIMOWY
ORAZ ROK AKADEMICKI 2018/2019

15 kwietnia – 15 maja

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH MOST i MOSTECH:
• PROGRAM MOST:  www.most.amu.edu.pl
• PROGRAM MOSTECH:  www.kaut.agh.edu.pl/mostech

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW 
MOST i  MOSTECH w WAT:

Dział Organizacji Kształcenia
mgr Natalia Pykacz
budynek 100, pokój 88, tel. 261 839 760
e-mail: most.mostech@wat.edu.pl
 

PLAKAT
 

REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE 2018

1 – 31 marca 2018 r. – rejestracja kandydatów na studia wojskowe

Informujemy, że została uruchomiona rekrutacja na studia wojskowe w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Rekrutacja dotyczy również przenosin ze studiów cywilnych na drugi rok studiów wojskowych.

>> Przenoszenie studentów cywilnych WAT na drugi rok studiów wojskowych <<

Mając na uwadze możliwość uruchomienia rekrutacji uzupełniającej na drugi rok studiów wojskowych I stopnia, w ramach liczby miejsc wynikających z rezygnacji na odpowiednich kierunkach studiów w stosunku do limitu miejsc z roku 2017 przez osoby, które podjęły studia wojskowe od 1 października 2017 r.,

Zainteresowane osoby zapraszamy bezpośrednio do biura Sekcji Rekrutacji WAT celem złożenia / wypełnienia wniosku o powołanie do służby kandydackiej na II rok studiów wojskowych.

Rejestracja osób / wniosków do 31 marca br. (procedura podobna do zasadniczej rekrutacji z udziałem WKU).

Dane co do liczby miejsc w odniesieniu do danego kierunku studiów – będą podane w okresie późniejszym.

Szczegółowe informacje: http://www.wat.edu.pl/?page_id=14575

KONTAKT:

Sekcja ds. Rekrutacji – b. 100 (obok biura przepustek)
tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938, 261 839 159