OGŁOSZENIE PROGRAMU ERASMUS+

Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci,

Informujemy, że do 10.03.2017 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademicki 2017/2018 i praktykę w roku akademickim 2016/2017.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć to:

formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);

  1. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
  2. list motywacyjny podpisany odręcznie;
  3. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
  4. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
  5. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

Terminy rozmowy w celu poświadczenia poziomu znajomości języka obcego:

  • 27.02.2017 r. godz. 13.30, Studium Języków Obcych
  • 02.03.2017 r. godz. 15.15, Studium Języków Obcych
  • 06.03.2017 r. godz. 15.30, Studium Języków Obcych

Osoby z potwierdzonym poziomem znajomości języka obcego B2 powinni zgłosić się do Studium Języków Obcych do 27.02.2017 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ oraz programów MOST i MOSTECH odbędzie się 03.03.2017 r. w Klubie WAT w sali nr 103 o godz. 11.40.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

W dniach 30.01-02.02.2017r. słuchacze kursu kwalifikacyjnego dla poruczników, kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitana wraz z kadrą dydaktyczną Instytutu Logistyki uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w jednostkach wojskowych podległych Inspektoratowi Wsparcia SZ RP, tj. w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej, 2 Regionalnej Bazie Logistycznej, w tym w Rejonowych Warsztatach Technicznych w Nowym Dworze Mazowieckim oraz SM Bezwola i Puszcza Mariańska.

Kontynuuj czytanie

OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS (MODUŁ LOGREP)​

W dniu 23.01.2017 r. rozpoczął się kurs doskonalący Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS (moduł Logrep). Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 23.01.2017 r. do 28.01.2017 r. W kursie uczestniczy 11 słuchaczy.

PODPISANE ZOSTAŁO POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W dniu 20 stycznia 2017 r. w Warszawie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Logistyki, dr. hab. Juliana MAJA, prof. WAT a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, podpisane zostało porozumienie o współpracy, w ramach którego podjęte będą wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji studentów i prowadzenia badań naukowych, w obszarze logistyki i nauk o Obronności, zwłaszcza sektora pozamilitarnego. Porozumienie to obejmuje wymianę doświadczeń z zakresu realizacji procesu kształcenia studentów, a także przygotowywania dokumentacji planistycznej w postaci programów i planów nauczania, a także działalności metodycznej, m.in. w zakresie organizacji seminariów, sympozjów i konferencji naukowych.

Kontynuuj czytanie

INAUGURACJA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE POZYSKIWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO

W poniedziałek 16 bm w auli Wydział Logistyki w obecności prorektora WAT ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisława Bogdanowicza, prof. WAT oraz dziekana WLO dr hab. Juliana Maja, prof. WAT odbyła się inauguracja dwóch ważnych dla zabezpieczenia modernizacji technicznej SZ RP przedsięwzięć dydaktycznych: kursu dokształcającego „Pozyskiwanie sprzętu wojskowego” oraz bazujących na nim studiów podyplomowych „Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego”.

Kontynuuj czytanie

KONWENT INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 11 stycznia 2017 roku na Wydziale Logistyki odbył się Konwent Interesariuszy Zewnętrznych. Konwent jest stałym organem opiniodawczo-konsultacyjnym Wydziału w zakresie organizacji i przebiegu praktyk studenckich powołany decyzją Dziekana nr 64/WLO/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. Do jego zadań należy prowadzenie konsultacji, opiniowanie i składanie propozycji w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych oraz doskonaleniem programów studiów pod kątem ich przydatności w odniesieniu do działalności operacyjnej przyszłych pracodawców na kierunku studiów obronność państwa o profilu praktycznym.

Jest to pierwsza i jedyna w Wojskowej Akademii Technicznej tego typu forma współpracy biznesu (podmiotów cywilnych) ze studentami i kadrą Wydziału Logistyki ukierunkowaną na właściwe przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy i zapewnienia zatrudnienia tuż po zakończeniu studiów. W Konwencie wzięły udział m. in instytucje i podmioty biznesowe, takie jak Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu, 15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ISDI Polska. Spotkaniu przewodniczył Dziekan dr hab bell creek bedding. Julian Maj, prof. WAT oraz prodziekan ds. kształcenia dr hab. Roman Polak. Uczestnikami byli również Dyrektor Instytutu Obronności i Bezpieczeństwa – dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT, Kierownik Zakładu Badań nad Sektorem Pozamilitarnym – dr Mirosław MARCINIAK, Kierownik Zakładu Strategii i Systemów Obronnych – dr Monika Szyłkowska, Kierownik Dziekanatu – mgr Małgorzata Lebioda oraz Koordynator ds. praktyk mgr Katarzyna Rzepka.

Kontynuuj czytanie